ภาษา

Thai Chinese (Simplified) English

เว็บไซด์โรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

Error
  • Error loading feed data

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.กทม. (โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ)

images copy

เธจเธธเธ™เธขเนŒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธ เธฒเธฉเธฒเน„เธ—เธข

 

ยินดีต้อนรับ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ต่างๆ  ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา เอกสารเผยแพร่
 
 
  ตารางกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67   file 9067094731
 
1.คำสั่งสพป.ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ ศูนย์ภาษาไทย ส่งสพป.กทม. ปีการศึกษา ๒๕๖๐   หน้าสุดท้ายที่ลงนามตามคำสั่ง
 
2.เกณฑ์การแข่งขัน
 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดการแข่งขันภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น โดยเน้นกิจกรรมด้านการคิดและเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อคัดเลือกผลงานและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยโรงเรียนพระยาประเสริฐสนทรศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ในฐานะศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่วันที่ 10 มิถุนายน 2560 และได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ในฐานะประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการตัดสินในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมดังกล่าว ด้วย ทั้งนี้การประกาศผลการแข่งขันดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ครูผู้ฝึกสอน ติดต่อประสานงานเพื่อขอรับผลการแข่งขันจากศึกษานิเทศก์ดร.วิภา ตันฑุลพงษ์ โดยตรง ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดฯ ด้านวิชาการฯ ภาษาไทย
 
       คำสั่งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 1๑๑๔ /๒๕๕๙

       เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่

 
เอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
การจัดการข้อมูลสารสนเทศfile 9067094731
การวิเคราะห์ผลการประเมิน NT ปี 2558file 9067094731
แนวทางการประเมินการอ่านออกเขียนได้ และการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนด้วยข้อสอบกลาง  ล่าสุด...file 9067094731
ประเมินอ่านเขียน ป.๑-๔ ปี กศ59file 9067094731
 

บทอาขยานภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

                   บทหลัก                       บทเลือก
  ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

-          แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟัน

-         ฝนตกแดดออก

-          กาดำ

-          รักษาป่า

-          เด็กน้อย

-          วิชาหนาเจ้า

-          นี่ของของเธอ

-          รักเมืองไทย

-          ไก่แจ้

-          สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

-          ความดีความชั่ว

-          ตั้งไข่ล้ม  ต้มไข่กิน

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)

-   พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก

-   สยามานุสสติ

-   วิชาเหมือนสินค้า

-    สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

-    ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

-   โคลงโลกนิติ

-          พฤษภกาสร

-          ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  หนังสือเป็นดี  ชั่วดีเป็นตรา

-          ไทยรวมกำลังตั้งมั่น

-          ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

-          ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

-          ผู้ชนะ

-          เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

-          วิถีเด็กไทย

-          ฟังใดได้รู้เรื่อง

-          ดวงตะวัน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)

-          นิราศภูเขาทอง

-          โคลงโลกนิติ

-          โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

-          บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา

-          อิศรญาณภาษิต

-          บทพากย์เอราวัณ

-          รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต

-          บุพการี

-          อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว

-          วัฒนธรรม

-          พอใจให้สุข

-          พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

-          พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

-          พระอภัยมณี ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก

-          พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีตีเมืองใหม่

 หมายเหตุ  บทอาขยานภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   เหมือนกับบทอาขยานภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔

ดาวโหลดไฟล์เสียง บทอาขยานภาษาไทย ป.4-6

ดาวโหลดไฟล์เสียง บทอาขยานภาษาไทยป1-3

 
เอกสาร Read Thailand ปี 2พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร   file 9067094731
ภาคผนวก ประอบ เอกสาร Read Thailand ปี 2 file 9067094731

       คมอการสอบอานออกเขยนได นกเรยนชนประถมศกษาปท ๑

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เผยแพร่เอกสารคู่มือการสอบอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้โรงเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการสอบอ่านออกเขียนได้ ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  รับเอกสารคลิ๊กที่นี่file 9067094731

 
 
  ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แข่งขันศิลปหัถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  7 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   ตามเว็บไซต์  http://central64.sillapa.net/sp-bkk/
 
ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ดาวน์โหลด เพลงเอกลักษณ์ไทย เพื่อเผยแพร่ในโรงเรียน
 
 01 เพลงเอกลักษณ์ไทยfile 9067094731     02 เพลงรักกันไว้เถิดfile 9067094731     03 เพลงรักเมืองไทยfile 9067094731     04 เพลงหน้าที่เด็ก file 9067094731    05 เพลงคุณธรรมสี่ประการfile 9067094731   06 เพลงใต้ร่มธงไทยfile 9067094731      07 ตื่นเถิดชาวไทยfile 9067094731   08 รวมเพลงรัตนบูชาfile 9067094731
กำหนดการ การคัดเลือกและแข่งขัน "พาทีสร้างสรรค์"
ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คลิ๊กที่นี่เพื่อรับเอกสารfile 9067094731

 

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขัน "พาทีสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗"
ระดับ สพป.กทม.
กำหนดส่งใบสมัครทาง E-mail prayaprasert@hotmail.com ภายในวันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
 
กำหนดหัวข้อการพูด  "พาทีสร้างสรรค์ "  รอบที่  ๑
ระดับประถมศึกษา : เรื่อง "รอบรู้อาเซียน รู้เขา....เราได้เปรียบ"
ระดับมัธยมศึกษา : เรื่อง "สร้างสรรค์สังคมไทย ให้ก้าวไกลในอาเซียน"
ดาวน์โหลดแนวทางการจัดการแข่งขัน  "พาทีสร้างสรรค์" คลิ๊กที่นี่file 9067094731       

 

 

     โรงเรียนในฐานะศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จัดอบรมการทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่าวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557

คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมfile 9067094731

1. ข้อสอบPisaระดับ

2. คู่มือนิยามความสามารถด้านภาษา

3. เครื่องมือคัดกรองการอ่านเขียน สพป. กทม.

4. ตบช ไทย

5. แนวการอ่านเพื่อการเรียนรู้PISA

6. ประกาศ สพฐ.ยกระดับคุรภาพนักเรียน 2557

. ประกาศ ศธ. มาตรการเร่งรัดอ่านรู้เรื่อง

 
 
านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ผ่านมา

กำหนดการ การคัดเลือกและแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์”

ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

วันที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๕๗  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

 
 
หน้าหลัก » 2013 » July » 31 » บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
10:00:14
บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

บทอาขยานภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

บทหลัก

บทเลือก

v ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

-          แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟัน

-         ฝนตกแดดออก

-          กาดำ

-          รักษาป่า

-          เด็กน้อย

-          วิชาหนาเจ้า

-          นี่ของของเธอ

-          รักเมืองไทย

-          ไก่แจ้

-          สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

-          ความดีความชั่ว

-          ตั้งไข่ล้ม  ต้มไข่กิน

v ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)

-          พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก

-          สยามานุสสติ

-          วิชาเหมือนสินค้า

-          สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

-          ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

-          โคลงโลกนิติ

-          พฤษภกาสร

-          ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  หนังสือเป็นดี  ชั่วดีเป็นตรา

-          ไทยรวมกำลังตั้งมั่น

-          ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

-          ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

-          ผู้ชนะ

-          เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

-          วิถีเด็กไทย

-          ฟังใดได้รู้เรื่อง

-          ดวงตะวัน

v ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)

-          นิราศภูเขาทอง

-          โคลงโลกนิติ

-          โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

-          บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา

-          อิศรญาณภาษิต

-          บทพากย์เอราวัณ

-          รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต

-          บุพการี

-          อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว

-          วัฒนธรรม

-          พอใจให้สุข

-          พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

-          พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

-          พระอภัยมณี ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก

-          พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีตีเมืองใหม่

 

หมายเหตุ  บทอาขยานภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑            
                เหมือนกับบทอาขยานภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔

ดาวโหลดไฟล์เสียง บทอาขยานภาษาไทย ป.4-6

ดาวโหลดไฟล์เสียง บทอาขยานภาษาไทยป1-3

Share

วันเวลา ณ ขณะนี้

วันนี้เป็นวันที่ 19 เดือน October ปีค.ศ. 2018

Intranet Link (ภายในโรงเรียน)

btn car

btn bookmeeting

btn be

btn in

ข่าวการศึกษา สพฐ.

สถิติการเข้าชม

Today2
Yesterday102
Week349
Month1613
All195332

Currently are 33 guests and no members online

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

btn prayatv1

btn prayatv2

btn prayatv3

banner01