Web Access / เข้าสู่หน้าหลักของโรงเรียน

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2560
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 90 คน
ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนเลื่อนชั้นจากอนุบาล จำนวน 90 คน
  ห้องเรียนปกติ (จับฉลาก) จำนวน 70 คน
  ห้องเรียนโครงการพิเศษ (MEP) จำนวน 70 คน
กำหนดการรับสมัคร
ขอรับใบสมัคร
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
อนุบาลปีที่ 1   วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ.2560
(ขอรับใบสมัครได้ในเวลา 08.30 น. – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
อนุบาลปีที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ.2560
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ วันที่ 6 - 10 มีนาคม พ.ศ.2560
***** หมายเหตุ : ให้นำนักเรียนมาด้วยในวันสมัคร *****
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อนุบาลปีที่ 1 รับสมัครเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 - วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2553 (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ.2553)
หรือเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2554 และจบชั้นอนุบาลสูงสุดของโรงเรียน
หลักฐานการสมัคร
  1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
  2. สูติบัตรฉบับจริง
  3. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  4. หลักฐานการศึกษาจบชั้นอนุบาลสูงสุด

 

สถานที่รับสมัคร
ห้องธุรการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

 

วิธีการคัดเลือก (ป.1)
ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP ใช้วิธีการสอบคัดเลือก
ห้องเรียนปกติ ใช้วิธีการจับฉลาก
กำหนดการคัดเลือก
ห้องเรียนโครงการพิเศษ (MEP)
สอบคัดเลือก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มอบตัว วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่file 9067094731